شورای عالی کنفرانس

   

  دکتر علیرضا قنبری
  رئیس کنفرانس

   

  دکتر کیومرث سفیدی
  دبیر علمی کنفرانس

  دکتر رقیه جهدی
   دبیر اجرایی کنفرانس
  مهندس رضا رسول‌زاده
  مسئول دبيرخانه کنفرانس