گروه‌های هدف و مخاطبان کنفرانس

  - اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش‌های رشته‌های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی، آبخیزداری، آب و خاک، جغرافیا و علوم زمین 

  شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید تجهیزات و مواد مورد استفاده در زمینه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست

  انجمن­‌های صنفی و تشكل‌های مردم‌نهاد در حوزه طبیعت، آب و خاک، و محیط زیست

  شركت‌های مشاور و مجری در پروژه‌های مهندسی و حفاظت آب و خاک

  نهادها و ارگان‌هاي سياست‌گذار در امور منابع طبیعی، محیط زیست

  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی 

  وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، كميته‌ها و ستادهاي فعال در این حوزه