کمیته دانشجویی

  دانشگاه محقق اردبیلی پوریا پوررمضان
  دانشگاه محقق اردبیلی آیدا صادقی
  دانشگاه محقق اردبیلی مهدی اشرع
  دانشگاه محقق اردبیلی رامین حیدری
  دانشگاه محقق اردبیلی زینب حقی
  دانشگاه محقق اردبیلی سحر گیمه‌چی
  دانشگاه محقق اردبیلی لیلا علی محمدیان
  دانشگاه محقق اردبیلی الهام عزیزی
  دانشگاه تهران مهین حنیفه‌پور